3. februar 201Et 25 meter udyrket landstykke fra klintekanten bliver en realitet i den endegyldige afgørelse, som Miljø- og Fødevareklagenævnet nu har afsagt. Det var ikke med i Fredningsnævnet ankede afgørelse, men er noget klagenævnet har tilført i den endegyldige afgørelse

Hør interview med Frank Elmer, der er formand for Lodsejerforeningen Stevns Klint Trampesti:
Miljø- og Fødevareklagenævnet har efter års kamp truffet den endegyldige afgørelse om at gennemføre fredning af Stevns Klint.


Fredningen af Stevns Klint gennemføres således med den omdiskuterede 25 meters dyrkningsfri bræmme, som indtil det sidste har været et kardinalpunkt, som både lodsejer- og landbrugsforeninger har kæmpet for at få ud af den endelige afgørelse.


Det skriver SN.dk


Men en bræmme bliver nu en del af fredningen, hvilket også var med i Danmarks Naturfredningsforenings og Stevns Kommunes oprindelige indstilling, men som blev pillet ud af fredningen i Fredningsnævets afgørelse, der af naturfredningsforeningen blev anket til Miljø- og Fødevareklagenævnet.


Stevns Kommune ankede dengang ikke nævnets afgørelse. Det fredede område afgrænses i øst-vestlig retning mod vandet af linjen for højeste daglige vandstand til 25 meter fra klinteoverkanten ind i landet.


Trampestiens forløb

Trampestien forløber nu cirka over 18 kilometer i nord-sydlig retning langs Stevns Klint fra Holtug i nord til Rødvig i syd. Visse offentligt ejede arealer er omfattet af fredningen i større omfang. Enkelte steder er alene klinteprofilen og klinteoverkanten omfattet af fredningen.


Trampestien kommer således fortsat til at gå rundt om em privat flyveplads ved Præsteskovvej samt videre af landevejen til Bøgeskoven i stedet for en trappe ned på forstranden.


Begrundelsen er, at verdensarven slutter før Bøgeskoven, og der er ingen klint på det sidste stykke. Trappe ved kridtbrud Der kommer en trappe ned fra Mandehoved til Stevns Kridtbrud som ønsket af DN, men det er ikke oplyst, hvem der skal betale for den.


I det omfang det nye stiforløb i den ubrudte Stevns Klint Trampesti ligger uden for fredningsområdet, er denne sti også omfattet af fredningen. Det samme gælder eksisterende og nye tilslutningsstier, der er vist på fredningskortet i forbindelse med fredningsafgørelsen.


Og private haver er ikke omfattet af fredningen. Det fredede område skal bevares i sin nuværende tilstand, medmindre en tilstandsændring er tilladt eller påbudt i de følgende bestemmelser eller tillades ved dispensation.