5. JANUAR 2021Over de kommende måneder anlægger Køge Kyst et offentligt parkanlæg på skråningen mellem det nye boligbyggeri Å-grunden og Køge Å.

HØR INTERVIEW MED PETER KJØLBY, VICEDIREKTØR I KØGE KYST...


Køges hvide bro, som adskillige danske TV-seere har set hr. Schwann stå og tænke over tilværelsen på i Matador, får snart forskønnet de nærmeste omgivelser på åens nordlige bred.


Køge Kyst anlægger nemlig i de næste par måneder en mindre offentlig park mellem det nye byggeri på Å-grunden og Køge Å.


Her bliver der plantet græs helt op til gavlen af de nye længebygninger, og flere nye træer bliver plantet. Nogle af de nuværende træer ved åen bevares, mens andre fældes. Og så bliver der anlagt en træplint, hvor man kan tage sig et hvil, få en snak eller nyde en medbragt kop kaffe.


Anlægsarbejdet omfatter også klimasikring mod skybrud, idet terrænet ændres, så regnvandet kan løbe fra Ivar Huitfeldtsvej til Køge Å.


Ny sti mellem Fændediget og åen

I samme periode færdiggør Køge Kyst den offentlige cykel- og gangsti, som løber fra Fændediget langs Å-grundens vestside, hvor den slår et knæk og forbindes med den hvide bro.


Den nuværende grussti erstattes med en asfalteret sti, og i den forbindelse bliver det på et tidspunkt nødvendigt at lukke stiforbindelsen midlertidigt. Dette vil blive skiltet, og fodgængere og cyklister vil blive henvist til en alternativ rute mellem Fændediget og åen.


Anlæggelsen af parken er blevet mulig, efter at de nye boliger på Å-grunden står færdige, og arealerne omkring ikke længere er præget af byggeaktivitet og flyttebiler.